Συμβουλευτικές υπηρεσίες
[συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων]

Νομιμοποιήσεις – Ταυτότητα κτηρίου
[απαραίτητα για συμβολαιογραφικές πράξεις]

Εκδόσεις αδειών
[συγκρότηση φακέλων και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, πχ άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας κτλ]

Αρχιτεκτονική Προμελέτη
[σχεδιασμός με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και την εκπλήρωση των επιθυμιών των πελατών, για τον σχεδιασμό νέων αλλά και την αναβάθμιση υπαρχόντων ιδιωτικών ή επαγγελματικών χώρων]

Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη
[σύνταξη της Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται από την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων συνεργατών (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί κ.ά.)]

Μελέτη Εφαρμογής
[αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών σε συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς ή/και την κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το εκάστοτε έργο]

Επίβλεψη κατασκευής
[πλήρης επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής σύμφωνα με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας]